Kierownik ds. Wynagrodzeń i Kontrolingu HR

Naszym klientem jest spółka z obszaru bankowości.

Miejsce pracy: Warszawa

OBOWIĄZKI:

Opracowywanie i aktualizacja polityki wynagrodzeń osób zajmujących kluczowe stanowiska menedżerskie w banku i w całej Grupie Kapitałowej oraz nadzór nad jej realizacją

Przygotowanie i aktualizacja list kluczowych pracowników w banku i proponowanie programów motywacyjnych

Opracowywanie i aktualizacja polityki nominacji i awansów

Organizacja posiedzeń komitetu wynagrodzeń i nominacji, w tym opracowywanie materiałów dotyczących oceny kwalifikacji członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje

Nadzorowanie zgodności przebiegu procesu rekrutacji względem obowiązujących regulacji prawnych wobec kluczowych stanowisk

Koordynowanie procesu zarządzania przez cele dla kluczowych pracowników banku

Opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Rady Nadzorczej planu wypłat z systemów wynagrodzeń zmiennych dla kluczowych pracowników banku

Raportowanie zgodnie z wymogami KNF oraz innych instytucji publicznych i na potrzeby klientów wewnętrznych

Udział w projektach z obszaru zarządzania kapitałem ludzkimi w organizacji

Bezpośrednia współpraca z Zarządem Spółki, Radą Nadzorczą, kluczowymi pracownikami banku, Działem Kadr i Płac, HR, Kontrolingiem oraz z dostawcami zewnętrznymi

Zarządzanie 4-osobowym zespołem

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Wykształcenie wyższe, mile widziane w zakresie: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wynagrodzenia i Benefity, Kontroling HR, Prawo i administracja

Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kształtowaniu polityki wynagrodzeń w bankowości lub w branży finansowej

Ugruntowana wiedza w zakresie prawa regulującego kwestie wynagrodzeń i kluczowych stanowisk w bankowości, znajomość wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych względem kluczowych stanowisk w banku

Minimum 5-letnie doświadczenie w obszarze budżetowania wynagrodzeń stałych i zmiennych

Doskonała znajomość trendów rynkowych w zakresie systemów motywacyjnych i benefitów pozapłacowych

Dobra znajomość prawa pracy

Bardzo dobra znajomość procesów HR, ze szczególnym naciskiem na kontroling i wskaźniki HR

Umiejętności kierownicze, zarządzanie przez cele, budowanie i motywowanie zespołu

Zdolność analizy i wyciągania wniosków

Skuteczna komunikacja oraz umiejętności budowania relacji

Dojrzałość biznesowa, otwartość na wdrażanie zmian i innowacji, poszukiwanie rozwiązań do wdrażania automatyzacji

PRACODAWCA OFERUJE:

Pozycja strategiczna z ekspozycją na Zarząd Spółki i członków Rady Nadzorczej

Udział w transformacji spółki i dalszy rozwój zawodowy

Samodzielność i możliwość wdrażania nowych rozwiązań oraz inicjatyw

Wynagrodzenie podstawowe i system premiowy za osiąganie uzgodnionych celów jakościowych i ilościowych

Benefity pozapłacowe

Rekrutację prowadzi Katarzyna Fijałkowska.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Podziel się ze znajomymi:

The talent is in the choices.

ROBERT DE NIRO

Luck is what happens
when preparation meets opportunity.

ANONYMUS

Nothing is impossible,
the word itself says “I am possible”.

AUDREY HEPBURN

Nothing is particularly hard
if you divide it into small jobs.

HENRY FORD

Choose a job you love
and you will never
have to work a day of your life.

CONFUCIUS

Whether you think you can,
or you think you can’t – you are right.

HENRY FORD